MENU

TH EN

"Cleaning and Disinfection" มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกบริเวณภายในร้านในทุกเช้าก่อนเปิดทำการ และทุกเย็นก่อนปิดทำการ เพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน และดูแลสุขภาพพนักงานของเราทุกคนให้ปลอดภัย 

#ARTDNAWECARE

RELATED ARTICLE