MENU

Thammada Bangkok Birthday Party October 2021

กิจกรรมวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2564

บุคลากรที่เกิดในเดือนตุลาคม 2564 ได้แก่

วสันต์ ประจิตร (Driver)

น้ำฝน อินทร์งาม (Sale Admin)

RELATED ARTICLE